Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ikhuurhet.nl voor Producten en Diensten

 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Ikhuurhet.nl, hierna aangeduid als “de Verhuurder”. 1.2 Door het gebruikmaken van de producten en diensten van de Verhuurder, stemt de Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient hij/zij geen gebruik te maken van de producten en diensten van de Verhuurder.
 2. Definities 2.1 “Gebruiker” verwijst naar een persoon of entiteit die gebruikmaakt van de producten en diensten van de Verhuurder. 2.2 “Producten” verwijst naar goederen en apparatuur die beschikbaar zijn gesteld voor verhuur door de Verhuurder. 2.3 “Diensten” verwijst naar de verschillende services en ondersteuning aangeboden door de Verhuurder in verband met de verhuur van producten.
 3. Huurvoorwaarden 3.1 De huurperiode voor de producten wordt bepaald op basis van de overeengekomen termijn tussen de Verhuurder en de Gebruiker. 3.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het op tijd retourneren van de gehuurde producten aan de Verhuurder na afloop van de overeengekomen huurperiode. 3.3 De Gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade aan de gehuurde producten tijdens de huurperiode, tenzij deze schade veroorzaakt is door normale slijtage. 3.4 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om een borgsom te vragen als garantie voor eventuele schade of niet-terugkeer van de gehuurde producten.
 4. Gebruik van de producten 4.1 De Gebruiker zal de gehuurde producten uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel en in overeenstemming met de instructies en veiligheidsvoorschriften verstrekt door de Verhuurder. 4.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct installeren, bedienen en onderhouden van de gehuurde producten. 4.3 De Gebruiker mag de gehuurde producten niet wijzigen, demonteren of repareren zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
 5. Verantwoordelijkheid van de Verhuurder 5.1 De Verhuurder zal ervoor zorgen dat de gehuurde producten in goede staat verkeren en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 5.2 In geval van technische problemen met de gehuurde producten, zal de Verhuurder zo snel mogelijk passende maatregelen treffen om de problemen op te lossen.
 6. Betaling 6.1 De huurprijs en eventuele bijkomende kosten voor de producten en diensten van de Verhuurder worden vermeld op de website van Ikhuurhet.nl. 6.2 De Gebruiker dient de huurprijs en eventuele bijkomende kosten vooraf te voldoen, tenzij anders overeengekomen met de Verhuurder.
 7. Annulering en Terugbetaling 7.1 Indien de Gebruiker een huurboeking wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren volgens de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de website van Ikhuurhet.nl. 7.2 Terugbetalingen worden verwerkt volgens het geldende annuleringsbeleid van de Verhuurder.
 8. Intellectueel eigendom 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten van de Verhuurder blijven eigendom van de Verhuurder. 8.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder enig intellectueel eigendom van de Verhuurder te kopiëren, wijzigen, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.
 9. Beëindiging 9.1 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden. 9.2 Bij beëindiging van de overeenkomst dient de Gebruiker de gehuurde producten onmiddellijk te retourneren aan de Verhuurder.
 10. Geschillen en Toepasselijk recht 10.1 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met het geldende recht in Nederland. 10.2 Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de Verhuurder en de Gebruiker worden beheerst door het Nederlands recht.
 11. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 11.1 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 11.2 Gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn zodra deze op de website van Ikhuurhet.nl zijn geplaatst.

 

 

  Vraag account aan

  captcha

  Dit zal sluiten in 0 seconden